محتوای دوره
آموزش محصولات و خدمات
آموزش تعریف محصولات و خدمات و ارتباط آن ها با سایر بخش ها در نرم افزار CRM24
0/1
تامین کنندگان
آموزش بخش تامین کنندگان در نرم افزار CRM24
0/1
آموزش های بخش فرآیند های خرید و تامین