20 درصد تخفیف پنل های دائمی (لوکال) تا پایان 1402

آموزش های بخش فرآیند های خرید و تامین

درباره دوره

آموزش های بخش فرآیند های خرید و تامین در نرم افزار CRM24،تعریف محصولات و خدمات ، تامین کنندگان و سفارشات خرید

محتوای دوره

آموزش محصولات و خدمات
آموزش تعریف محصولات و خدمات و ارتباط آن ها با سایر بخش ها در نرم افزار CRM24

تامین کنندگان
آموزش بخش تامین کنندگان در نرم افزار CRM24