محتوای دوره
آموزش بخش بازاریابی نرم افزار crm24
آموزش مفهوم سرنخ های فروش ، نحوه ایجاد و مدیریت سرنخ ها،نحو تبدیل سرنخ ها به مشتری و فرصت فروش. آموزش موارد استفاده کمپین های تبلیغاتی ، افزودن سرنخ و مشتری به سرنخ و آنالیز نتایج کمپین فروش
0/2
آموزش های بخش بازاریابی