ایجاد رابطه های مختلف

ایجاد رابطه های مختلف :

روابط بین ماژول های کمک می کند تا رکورد های آن ها با هم لینک شوند.

برای مثال در نرم افزار هر مخاطب به یک سازمان لینک شده است که نشان دهنده عضو بودن مخاطب در لیست مخاطبین سازمان است.

2019-12-02T11:20:15+03:30