ویرایش فیلد های مقادیر انتخاب شونده در فرم ها

مهمترین نوع فیلد در فرمها فیلدهای انتخاب شونده می باشد. وضعیت سرنخ های فروش ، مرحله فرصت ها ، وضعیت پیش فاکتور ها و .. برخی از این فیلد ها هستند. برای ویرایش آنها به قسمت ویرایش فهرستهای انتخاب شونده در تنظیمات بروید.

برای ویرایش و ایجاد کلیک کنید

2020-05-27T09:46:25+04:30