درحال بارگذاری

راهکار دورکاری با نرم افزار CRM

ویرایش فیلد های مقادیر انتخاب شونده در فرم ها

مهمترین نوع فیلد در فرمها فیلدهای انتخاب شونده می باشد. وضعیت سرنخ های فروش ، مرحله فرصت ها ، وضعیت پیش فاکتور ها و .. برخی از این فیلد ها هستند. برای ویرایش آنها به قسمت ویرایش فهرستهای انتخاب شونده در تنظیمات بروید.

برای ویرایش و ایجاد کلیک کنید