راهکار دورکاری با نرم افزار CRM

تنظیم صندوق ورودی ایمیل شخصی

ایمیل های شخصی خود را به نرم افزار متصل کنید تا هم به راحتی در دسترس باشند هم در صورتی که یک ایمیل مربوط به یک مشتری و یا سرنخ فروش بود همان لحظه تبدیل به مشتری و در نرم افزار ذخیره شوند. برای این منظور از قسمت منوی اصلی به بخش مدیریت ایمیل ها بروید.

برای تنظیم صندق ورودی کلیک کنید