تنظیم صندوق ورودی ایمیل شخصی

ایمیل های شخصی خود را به نرم افزار متصل کنید تا هم به راحتی در دسترس باشند هم در صورتی که یک ایمیل مربوط به یک مشتری و یا سرنخ فروش بود همان لحظه تبدیل به مشتری و در نرم افزار ذخیره شوند. برای این منظور از قسمت منوی اصلی به بخش مدیریت ایمیل ها بروید.

برای تنظیم صندق ورودی کلیک کنید

2020-04-13T12:35:20+04:30