راهکار دورکاری با نرم افزار CRM

نرم افزار ویتایگر (vtiger) فارسی چیست؟

  ویتایگر چیست؟ نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری ویتایگر ویتایگر یکی از برترین نرم افزار‌های مدیریت ارتباط با مشتری است که شرکت های داخلی