راهکار دورکاری با نرم افزار CRM

سیستم گزارش ‌گیری

گزارش‌گیری در نرم افزار CRM24 مهم‌ترین عاملی که موجب موفقیت یا شکست یک سازمان‌ می‌شود تصمیماتی است که مدیران سازمان‌ می‌گیرند؛ مدیران برای تصمیم گیری