راهکار دورکاری با نرم افزار CRM

مدیریت مشتریان

مدیریت مشتریان چیست؟ مدیریت مشتریان این امکان را به شما‌ می‌دهد که از تمام اتفاقات و رویدادهایی که در سازمان‌تان رخ‌ می‌دهد آگاه شوید و

مدیریت و پیگیری مشتریان بالقوه

پیگیری مشتریان باید چگونه باشد؟ روش‌های و تکنیک های پیگیری مشتریان کدام هستند؟ فرآیند تبدیل شدن یک سرنخ به یک مشتری‌ می‌تواند خیلی ساده یا