راهکار دورکاری با نرم افزار CRM

مدیریت و پیگیری مشتریان بالقوه

پیگیری مشتریان باید چگونه باشد؟ روش‌های و تکنیک های پیگیری مشتریان کدام هستند؟ فرآیند تبدیل شدن یک سرنخ به یک مشتری‌ می‌تواند خیلی ساده یا