تنظیم دسترسیها و فیلدهای پورتال مشتریان

در این قسمت سطح دسترسی مشتریان شما در پورتال مشتریان تنظیم می شود و مشخص می کند که مشتریان برای ثبت درخواست پشتیبانی به چه فیلد ها و ماژول هایی دسترسی داشته باشند

برای ویرایش کلیک کنید