راهکار دورکاری با نرم افزار CRM

تنظیم اولویتها و وضعیت های مختلف تیکت ها

ابتدا مراحل، وضعیت و اولویت بندی تیکت های پشتیبانی کسب و کار خود را برای ماژول تیکت ها مشخص کنید. سپس وظایفی که هر کاربر در هر مرحله باید انجام دهد را مشخص کنید. برای این منظور از قسمت تنظیمات به  ویرایش فهرست های انتخابی بروید. انتخاب رنگ مناسب را فراموش نکنید.

برای ویرایش و ایجاد کلیک کنید