ایجاد تیم پشتیانی

ابتدا دسترسی های کاربران را مشخص کرده و کاربران نرم افزار را ایجاد کنید، سپس از قسمت گروه ها در تنظیمات تیم اعضای فروش خود را مشخص کنید.

برای ایجاد و ویرایش کلیک کنید