راهکار دورکاری با نرم افزار CRM

ویرایش و ایجاد گزارشات فروش

ایجاد گزارشات آماری و نموداری جهت بینش فروش و نقاط ضعف و قوت کسب و کار و تصمیم گیری های آینده

برای ایجاد و ویرایش کلیک کنید