راهکار دورکاری با نرم افزار CRM

ویرایش مراحل فروش

ابتدا مراحل فروش و بازاریابی کسب و کار خود را برای سرنخ ها ، فرصت ها ، پیش فاکتور ها ، سفارشات و فاکتور های فروش مشخص کنید. سپس وظایفی که هر کاربر در هر مرحله باید انجام دهد را مشخص کنید. برای این منظور از قسمت تنظیمات به  ویرایش فهرست های انتخابی بروید. انتخاب رنگ مناسب را فراموش نکنید.

برای ویرایش و ایجاد کلیک کنید