راهکار دورکاری با نرم افزار CRM

ویرایش قالب فاکتورها و پیش فاکتور ها

برای چاپ پیش فاکتور و فاکتور در نرم افزار ابتدا باید قالب چاپی آن مشخص شود. به صورت پیش فرض برای پیش فاکتور ها و فاکتور ها قالب وجود دارد. برای ایجاد و ویرایش قالب های چاپی به قسمت قالب های پرینت بروید.

برای ویرایش و ایجاد کلیک کنید