راهکار دورکاری با نرم افزار CRM

تنظیم و پوشه بندی اسناد

پوشه های مختلف اسناد را برای بایگانی بهتر ایجاد کنید تا در زمان آپلود و دانلود اسناد و یا زمان پیوست یک سند به ایمیل به راحتی اسناد خود را پیدا کنید. برای این منظور از منوی اصلی به قسمت اسناد رفته در قسمت همه اسناد بر روی پوشه جدید کلیک کنید.

برای ویرایش و ایجاد کلیک کنید