تعریف محصولات و خدمات

خدمات و محصولات خود را در نرم افزار تعریف کرده قیمت واحد ، موجودی فعلی ، نرخ کمسیون و دیگر تنظیمات خواسته شده را بدقت پر کنید تا در زمان صدور فاکتور و پیش فاکتور از آن ها استفاده کنید.

برای ایجاد خدمات و محصولات کلیک کنید