ایجاد دفترچه های قیمت مختلف

در صورتی که محصولات و خدمات شما دارای چند قیمت مختلف برای مشتراین متنوع می باشند از دفتر چه های قیمت استفاده کنید و برای هر نوع قیمت گذاری یک دفترچه قیمت تعریف کنید و قیمت جدید محصولات را در آن بروزرسانی کنید.

برای ایجاد کلیک کنید

2020-05-27T09:57:31+04:30