ایجاد تیم فروش

ابتدا دسترسی های کاربران را مشخص کرده و کاربران نرم افزار را ایجاد کنید، سپس از قسمت گروه ها در تنظیمات تیم اعضای فروش خود را مشخص کنید.

برای ایجاد و ویرایش کلیک کنید

2020-05-27T09:55:40+04:30