راهکار دورکاری با نرم افزار CRM

تنظیم ارز مرجع

در ابتدا ارز مرجع نرم افزار بر روی ریال تنظیم شده است در صورتی که نیاز به تغییر آن دارید به قسمت تنظیمات زیر مجموعه پیکربندی ، واحد های پولی بروید و تنظیمات خود را لحاظ کنید.

برای ویرایش کلیک کنید