تنظیم ارز مرجع

در ابتدا ارز مرجع نرم افزار بر روی ریال تنظیم شده است در صورتی که نیاز به تغییر آن دارید به قسمت تنظیمات زیر مجموعه پیکربندی ، واحد های پولی بروید و تنظیمات خود را لحاظ کنید.

برای ویرایش کلیک کنید

2020-05-27T10:01:56+04:30