ایجاد کاربر جدید

برای کارمندان خود در نرم افزار کاربر بسازید و نقش (جایگاه شغلی افراد) هر یک را مشخص کنید. برای این منظور به قسمت مدیریت کاربران رفته و یک کاربر ایجاد کنید.

برای ایجاد کاربر جدید کلیک کنید