ایجاد نقش ها به عنوان جایگاه های شغلی

نقش ها در نرم افزار جایگاه های شغلی افراد هستند که دسترسی آن ها توسط یک پروفایل دسترسی مشخص می شود . چارت سازمانی کسب و کار خود را برای افرادی  که به نرم افزار دسترسی دارند در نرم افزار پیاده سازی کنید. برای این منظور به قسمت نقش ها در مدیریت کاربران بروید.

برای ویرایش و ایجاد نقش جدید کلیک کنید

2020-05-27T09:59:14+04:30