راهکار دورکاری با نرم افزار CRM

ایجاد نقش ها به عنوان جایگاه های شغلی

نقش ها در نرم افزار جایگاه های شغلی افراد هستند که دسترسی آن ها توسط یک پروفایل دسترسی مشخص می شود . چارت سازمانی کسب و کار خود را برای افرادی  که به نرم افزار دسترسی دارند در نرم افزار پیاده سازی کنید. برای این منظور به قسمت نقش ها در مدیریت کاربران بروید.

برای ویرایش و ایجاد نقش جدید کلیک کنید