گردش کارها (ورکفلوها)

به منظور خودکار کردن فعالیت های تکراری مانند ایجاد وظیفه برای کارمندان، ارسال پیامک، ارسال ایمیل، ایجاد اعلان و …  در شرایط مختلف و کاهش هزینه زمان می توانید از گردش کارها استفاده کنید.

برای تنظیم و ایجاد کلیک کنید

2020-04-13T15:04:29+04:30