تاییدیه ها (Approval)

شرایط زیادی دریک کسب و کار وجود دارد که فرآیند های کاری و مراحلی که کارمندان در کسب و کار انجام می دهند باید به تایید مدیر برسد  (مانند تایید پیش فاکتور و یا فاکتور جهت صدور و پرداخت توسط مدیر مالی)

برای تنظیم و ایجاد کلیک کنید

2020-04-13T15:14:31+04:30