ایجاد ماژول جدید (ماژول ساز)

ایجاد ماژول جدید مانند (مرخصی،لیست اموال،پرسشنامه و …) و ارتباط آنها به سایر ماژول ها، برای مدیریت بهتر کسب و کار

برای ایجاد کلیک کنید