راهکار دورکاری با نرم افزار CRM

ایجاد دفترچه های قیمت مختلف

در صورتی که محصولات و خدمات شما دارای چند قیمت مختلف برای مشتراین متنوع می باشند از دفتر چه های قیمت استفاده کنید و برای

تعریف محصولات و خدمات

خدمات و محصولات خود را در نرم افزار تعریف کرده قیمت واحد ، موجودی فعلی ، نرخ کمسیون و دیگر تنظیمات خواسته شده را بدقت