راهکار دورکاری با نرم افزار CRM

ویرایش قالب فاکتورها و پیش فاکتور ها

برای چاپ پیش فاکتور و فاکتور در نرم افزار ابتدا باید قالب چاپی آن مشخص شود. به صورت پیش فرض برای پیش فاکتور ها و

وارد کردن اطلاعات از فایل

اگر از مشتریان یا سرنخ های فروش خود لیست های در نرم افزارهای دیگر یا در فرمت اکسل دارید، می توانید آنها را به نرم

ویرایش فیلد های مقادیر انتخاب شونده در فرم ها

مهمترین نوع فیلد در فرمها فیلدهای انتخاب شونده می باشد. وضعیت سرنخ های فروش ، مرحله فرصت ها ، وضعیت پیش فاکتور ها و ..

ویرایش و ایجاد فیلد ها و فرم ها

برای ویرایش قسمت های مختلف فرم های نرم افزار باید به قسمت تنظیمات بروید و در قسمت مدیریت ماژول ها بر روی فیلدها و طرح