راهکار دورکاری با نرم افزار CRM

تنظیم و پوشه بندی اسناد

پوشه های مختلف اسناد را برای بایگانی بهتر ایجاد کنید تا در زمان آپلود و دانلود اسناد و یا زمان پیوست یک سند به ایمیل

ویرایش مراحل فروش

ابتدا مراحل فروش و بازاریابی کسب و کار خود را برای سرنخ ها ، فرصت ها ، پیش فاکتور ها ، سفارشات و فاکتور های

ایجاد تیم فروش

ابتدا دسترسی های کاربران را مشخص کرده و کاربران نرم افزار را ایجاد کنید، سپس از قسمت گروه ها در تنظیمات تیم اعضای فروش خود