راهکار دورکاری با نرم افزار CRM

ویرایش و ایجاد گروه بندی تیم های مختلف مانند فروش و پشتیبانی

شما می توانید تیم های مختلف کسب و کارتان را در نرم افزار تعریف کنید. و وظایف مختلف آن ها را تعریف و پیگیری کرده

ایجاد کاربر جدید

برای کارمندان خود در نرم افزار کاربر بسازید و نقش (جایگاه شغلی افراد) هر یک را مشخص کنید. برای این منظور به قسمت مدیریت کاربران

ایجاد نقش ها به عنوان جایگاه های شغلی

نقش ها در نرم افزار جایگاه های شغلی افراد هستند که دسترسی آن ها توسط یک پروفایل دسترسی مشخص می شود . چارت سازمانی کسب

ویرایش و ایجاد پروفایل های سطح دسترسی

پروفایل های دسترسی زیر ساخت دسترسی افراد در نرم افزار است برای جایگاه های شغلی که نیاز به دسترسی یکسان دارند یک پروفایل بسازید مثلا