آموزش های بخش فروش

محتوای دوره

مخاطبین و سازمان ها

آموزش فرصت های فروش
آموزش ، موارد استفاده و نحوه ای ایجاد فرصت های فروش در نرم افزار CRM24

سفارشات فروش
آموزش بخش سفارشات فروش نرم افزار crm24