راهکار دورکاری با نرم افزار CRM

شروع با ویتایگر

با نرم افزار ویتایگر تازه آشنا شده اید؟  مراحل زیر را طی کنید و به راحتی از نرم افزار ویتایگر فارسی استفاده کنید.   سفارش

راهنمای مدیریت فروش

فهرست :   مقدمه سفارشیسازی ویتایگر برای فرایندها و تیم فروش جمع آوری ومتمرکز ساختن داده در یک مکان اعتبار سنجی و تبدیل سرنخ ها